Voorstel voor een Belgisch model dat gezondheid vooropstelt bij de aanpak van drugsdelicten

Voorstel voor een Belgisch model dat gezondheid vooropstelt bij de aanpak van drugsdelicten - féda bxl vzw - mei 2023Om de doeltreffendheid van het drugsbeleid en van de daarvoor uitgetrokken middelen te verhogen lijkt het noodzakelijk de doelstellingen en middelen van een dergelijk beleid opnieuw te definiëren. Gezien de ineffectiviteit van repressie om het drugsgebruik in het algemeen te beteugelen, moet de doelstelling worden verlegd naar beheersing of zelfs vermindering van problematisch gebruik in plaats van te streven naar vermindering of zelfs uitroeiing van alle gebruik, van welke aard ook. Dit betekent dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen gebruikers die een risico lopen op problematisch gebruik of die al problematisch gebruiken, en degenen die dat niet doen. In plaats van mensen te bestraffen die problemen ondervinden zonder noodzakelijkerwijs problemen voor anderen te veroorzaken, zou men deze mensen beter, naargelang de omstandigheden, ofwel informeren over preventieve en/of risicobeperkende praktijken en over nabijgelegen begeleidings – en zorginstellingen, ofwel een meer specifieke begeleiding aanbieden in overeenstemming met hun behoeften.

Enerzijds maakt een dergelijke aanpak het mogelijk het bestaande drugsgebruik – zowel individueel als sociaal – te evalueren, personen met een neiging tot of risico op problematisch gebruik eerder dan nu het geval is op te sporen, en deze personen in een vroeger stadium in contact te brengen met de geschikte diensten. Het maakt het ook mogelijk om een reeds lang aangekondigde politieke intentie, die nog steeds aanwezig is in het huidige regeringsakkoord, maar nooit echt in praktijk is gebracht, eindelijk toe te passen: bestraffen wanneer dat nodig is, maar repressie en bestraffing als laatste redmiddel behouden, wanneer alle andere benaderingen hebben gefaald.

Positionering downloaden

Belgisch model drugdelicten dat gezondheid vooropstelt

Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Email