Beleidsnota’s

Politiek memorandum 2023 van de gespecialiseerde sector drugs en verslavingszorg

Memorandum politique féda bxl - avril 2023 NLApril 2023 | féda bxl vzw (ex FEDITO BXL), de Brusselse federatie van de gespecialiseerde drugs- en verslavingszorgsector, heeft zopas haar memorandum 2023 gepubliceerd. Deze nota richt zich in de eerste plaats tot politieke groeperingen en hun studiecentra, administraties en openbare mandatarissen op de verschillende overheidsniveaus: lokaal, gewestelijk, gemeenschaps- en federaal. Al deze niveaus zijn in meer of mindere mate betrokken bij deze problematiek. féda bxl en haar leden vestigen de aandacht op 7 prioritaire punten met het oog op het verbeteren van de verslavingszorg en het verminderen van de negatieve gevolgen van drugs voor de samenleving.

Download de memorandum : in nederlands / in frans

Memorandum 2018 van de Brusselse gespecialiseerde sector toxicomanie

October 2018 | De Memorandum 2018 van de Brusselse gespecialiseerde sector toxicomanie heeft als ambitie om tien grote lijnen te trekken waartoe het drugsbeleid zou moeten neigen, ongeacht op lokaal, regionaal en/of federaal niveau: deze problematiek treft ze immers allemaal. FFEDITO BXL en haar leden zijn dus volledig bereid om te helpen bij het definiëren en implementeren van een drugsbeleid gebaseerd op feiten en pragmatisme.

Download de memorandum : in frans / in nederlands

Drugbeleid en Drugplan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2016-2019

politique drogues et plan drogues - cover - nl Juni 2015 | Fedito BXL heeft het plezier u de voorstellen te presenteren die voortkomen uit de Brusselse drugsector, op vlak van een Drubeleid en een Drugplan voor de jaren 2016 tot 2019. Deze voorstellen werden in overleg ontwikkeld door de CLDB (Lokale Coördinatie Drugs Brussel), FEIAT (Federatie van Werkgevers in Ambulante Instellingen voor Drugverslaafden) en Fedito BXL (Brusselse Federatie van Instellingen voor Verslaafden). Ze komen dan ook voort uit het geheel van gespecialiseerde diensten met betrekking tot verslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Online versie

Download Drugbeleid en Drugplan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2016 – 2019

Télécharger Politique Drogues et Plan Drogues en Région de Bruxelles Capitale 2016-2019

 Nota van Brusselse verslavingsector 2014

Maart 2014 | Een ambitieus Brussels Drugbeleid bouwt verder op een geïntegreerde implementatie van het Actieplan en de Programmaties. Het bevordert een versterkt aanbod van preventie, risicobeperking, hulp en zorg, in een wettelijke context ten gunste van hulp, zorg en reïntegratie van druggebruikers. De nota werd mee ondertekend door FEDITO BXL, FEIAT en CLDB.

Download de Mémorandum FEDITOBXL-FEIAT-CLDB 2014 (enkel beschikbaar in het Frans)

Aanbevelingen voor de regeerakkoorden van de federale overheid en de deelstaten

Mei 2014 | De Brusselse verslavingsector stelt de volgende aanbevelingen voor aan politieke partijen, zodat ze een rol kunnen spelen in de regeerakkoorden van de federale overheid en de deelstaten.

Online versie

Aanbevelingen sector druggebruik

Recommandations du secteur toxicomanie

Eisen en aandachtspunten van de Brusselse gezondheidssector gespecialiseerd in verslavingen

Januari 2010 | Preventie en behandeling van verslavingen: de prioriteiten van het Brusselse terrein.

Download (enkel beschikbaar in het Frans)

Voor een coherent gezondheidsbeleid inzake drugs

Nota 2007 – 2011 van FEDITO Bruxelles, Fedito Wallonne, VAD, VVBV en FSPST.

Download (enkel beschikbaar in het Frans)

Beleid inzake drugs: noodzakelijke ophelderingen

Nota 2003 van FEDITO BXL en Fedito Wallonne

Download (enkel beschikbaar in het Frans)

Top