Statuten van de vzw

De algemene en statutaire vergadering van 17 mei 2023 besluit met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden de gecoördineerde statuten goed te keuren zoals hieronder uiteengezet en die de voorheen geldende statuten vervangen, overeenkomstig de wet van 23 maart 2019.

Titel 1 – Benaming, zetel, doel, duur

Art. 1. Benaming

De vereniging heet “Fédération bruxelloise des institutions spécialisées en matière de Drogues et Addictions“, kortweg “féda bxl” [ex FEDITO BXL vzw].
Deze benaming moet voorkomen op alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbons en andere documenten die door de vereniging worden uitgegeven, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW”, met een nauwkeurige vermelding van het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging, de vermelding “rechtspersonenregister Brussel” of de afkorting “RPR Brussel” en het ondernemingsnummer.

Art. 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd op in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en valt onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank van Brussel. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel is de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur, die hierover zal stemmen, overeenkomstig de wet van 23 maart 2019.

Art. 3. Maatschappelijk doel

Het doel van de vereniging is :

 1. het bekendmaken en doen erkennen van de behoefte aan en het bestaan van een gespecialiseerde drugs- en verslavingssector, en van specifieke diensten voor preventie, schadebeperking, zorg en psycho-medisch-sociale ondersteuning, sociale ondersteuning en sociaal-professionele integratie, ondersteuning van zorgverleners, onderzoek en studie, en elke andere dienst van algemeen belang die verband houdt met het gebruik en misbruik van drugs en/of met verslavingsgedrag.
  Dit verschijnsel is namelijk evolutief en complex, en vereist specifieke en gespecialiseerde antwoorden om tegemoet te komen aan de behoeften van de betrokken personen en van de samenleving.
 2. een bevoorrechte gesprekspartner van de overheid te zijn bij de ontwikkeling van een beleid inzake volksgezondheid, sociale zaken en wetenschappelijk onderzoek.
 3. een bevoorrechte gesprekspartner van de media te zijn.
 4. op basis van de ervaring van haar leden, een pleidooi te ontwikkelen voor een paradigmaverschuiving en een evolutie van het wettelijk kader voor het beheersen van het drugsfenomeen op alle betrokken gebieden (gezondheid, sociale zaken, economie, justitie, mensenrechten…), alsook te ijveren voor de decriminalisering van drugsgebruikers. Ze is daartoe gemachtigd door haar aangesloten instellingen.
 5. te zorgen voor coördinatie en overleg tussen de aangesloten instellingen en diensten, en meer in het algemeen met andere sectoren. De federatie bevordert ook de dialoog met onder meer gebruikers, professionals en het grote publiek.
 6. ervoor te zorgen dat de aangesloten instellingen beschikken over een duurzame erkennings- en subsidieregeling die hun goede werking in het belang van de begunstigden en de werknemers garandeert.

Deze regeling moet hen in staat stellen onmiddellijke zorg te verlenen aan elke persoon die daarom vraagt, ongeacht diens sociaal-economische situatie, en tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de bevolking op het gebied van voorlichting en preventie.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken kan de vereniging informatie-, documentatie- en opleidingsactiviteiten opzetten, organiseren en beheren, bijeenkomsten, conferenties en studiecycli op regionaal, nationaal of internationaal niveau organiseren, waarbij deze lijst van activiteiten niet limitatief is.

Zij kan ook, in het kader van haar maatschappelijk doel, alle tegoeden, bedragen en effecten van welke aard ook verzamelen, beheren en toewijzen.
Zij kan alle contracten, overeenkomsten en afspraken sluiten met alle natuurlijke of rechtspersonen en met alle overheidsinstanties.

Tenslotte kan zij zich associëren of samenwerken en alle synergieën met andere natuurlijke of rechtspersonen uit de openbare of particuliere sector coördineren en/of bevorderen, voor zover deze associaties of samenwerkingsverbanden nuttig blijken voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Art. 4. Duur van de vereniging

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde bij besluit van de algemene vergadering worden ontbonden.

Titel II – Leden

Art. 5. Samenstelling

De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt.

Het aantal effectieve leden mag niet minder dan vier bedragen. Alleen effectieve leden genieten de volledige rechten die de wet en deze statuten aan de leden toekennen. De effectieve leden gaan geen persoonlijke verplichtingen aan ten gevolge van de verplichtingen van de vereniging.

Art. 6. Effectieve leden

Effectieve leden zijn: de instellingen die de status van effectief lid hebben op de datum van deze akte en elke instelling die een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indient bij de voorzitter van de raad van bestuur en waarvan de kandidatuur door de algemene vergadering wordt aanvaard met een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De aangesloten instellingen worden vertegenwoordigd door natuurlijke personen die door de organen van deze instellingen uit hun personeel worden gekozen. Indien deze natuurlijke personen hun mandaat verliezen, worden zij in de algemene vergadering automatisch vervangen door de door hun instelling gemachtigde vertegenwoordiger.
Kunnen effectief lid worden: vzw’s, afdelingen en diensten van ziekenhuisstructuren, openbare nutsbedrijven waarvan de doelstellingen op het gebied van sociale zaken en gezondheid liggen en waarvan de activiteiten voornamelijk gericht zijn op het thema drugs en verslavingen, die :

 • hun statuten en eventueel hun huishoudelijk reglement hebben neergelegd bij het secretariaat van de federatie;
 • voldoen aan het doel van de vereniging zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten en het charter en de in het huishoudelijk reglement omschreven morele en materiële vereisten onderschrijven;
 • hun maatschappelijke zetel of een bedrijfszetel in het Brussels Gewest hebben.

Het besluit tot toelating of weigering is onherroepelijk en hoeft niet te worden verantwoord door de algemene vergadering. De aanvrager wordt per brief van de beslissing in kennis gesteld.

Een afgewezen kandidaat kan pas een jaar na de datum van het eerste besluit opnieuw solliciteren.

Art. 7. Toegetreden leden

Toegetreden leden zijn rechtspersonen die de vereniging willen helpen of aan haar activiteiten willen deelnemen en die zich ertoe verbinden het charter, het huishoudelijk reglement, de statuten en de overeenkomstig deze statuten genomen besluiten na te leven.

Een rechtspersoon die toegetreden lid wenst te worden, richt een schriftelijke aanvraag tot de voorzitter van de raad van bestuur waarin hij duidelijk zijn voornemen te kennen geeft toegetreden lid te worden.

De kandidatuur wordt door de algemene vergadering aanvaard met een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 8. Ontslag – schorsing en uitsluiting – ambtshalve ontslag – overlijden

Elk effectief of toegetreden lid kan zich uit de vereniging terugtrekken door zijn ontslag per aangetekende brief te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan leden die zich schuldig maken aan ernstige inbreuken op de statuten of de wet, schorsen totdat de algemene vergadering een besluit heeft genomen.
De uitsluiting van een effectief of toegetreden lid vereist de volgende voorwaarden:

 1. het regelmatig bijeenroepen van een algemene vergadering waarvoor alle effectieve leden moeten worden uitgenodigd;
 2. de opneming in de agenda van de algemene vergadering van het voorstel tot uitsluiting met een verklaring, minstens in beknopte vorm, van de reden voor het voorstel;
 3. het besluit van de algemene vergadering moet worden genomen met een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, maar er is geen aanwezigheidsquorum vereist;
 4. het eerbiedigen van de rechten van de verdediging, d.w.z. door het lid om wiens uitsluiting wordt verzocht uit te nodigen en te horen, indien het lid dit wenst;
 5. de inschrijving in het register van de uitsluiting van het effectieve lid.

Elk besluit betreffende een lid moet bij geheime stemming worden genomen.

De algemene vergadering beschouwt als ontslagnemend:

 • een effectief lid dat niet deelneemt of niet geldig vertegenwoordigd is op twee opeenvolgende algemene vergaderingen.
 • een effectief of toegetreden lid dat de verschuldigde bijdrage niet betaalt, binnen een maand na de hem per gewone brief toegezonden aanmaning.

Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd door ontbinding, fusie, splitsing, nietigheid of faillissement.
Een lid dat ontslag neemt, geschorst is of uitgesloten heeft geen recht op het vermogen van de vereniging. Hij kan geen aanspraak maken op of verzoeken om rekening en verantwoording, noch verzegeling, noch inventarissen, noch de terugbetaling van de betaalde bijdragen.

Art. 9. Register van effectieve leden

De vereniging moet een register van effectieve leden bijhouden, onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, en ondertekend door een bestuurder.
Alle besluiten inzake toelating, ontslag of uitsluiting van effectieve leden worden door de zorg van de raad van bestuur in het register opgenomen binnen acht dagen nadat de raad van bestuur kennis heeft genomen van de wijziging(en).

Alle leden kunnen op de maatschappelijke zetel van de vereniging het ledenregister raadplegen, alsook alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, de raad van bestuur of de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die in of voor rekening van de vereniging een mandaat hebben, alsook alle boekhoudkundige stukken van de vereniging, op eenvoudig schriftelijk en gemotiveerd verzoek gericht aan de raad van bestuur. De leden geven aan tot welke documenten zij toegang wensen. De raad van bestuur stelt samen met de leden een datum vast voor de raadpleging van de documenten. Deze datum wordt vastgesteld binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Titel III – Bijdragen

Art. 10. Bijdragen

Effectieve en toegetreden leden moeten een jaarlijkse bijdrage betalen, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgelegd en niet meer dan 500 euro mag bedragen.
In geval van niet-betaling van de verschuldigde bijdrage door een lid stuurt de raad van bestuur een aanmaning per gewone brief of e-mail.

Indien het lid zijn bijdrage niet heeft betaald binnen een maand na de verzending van de aanmaning, kan de algemene vergadering het lid beschouwen als ambtshalve afgetreden. Zij stelt het lid schriftelijk in kennis van haar besluit. Deze beslissing is onherroepelijk.

Titel IV – Algemene vergadering

Art. 11. Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke daarvan, door een effectief lid dat door zijn collega’s wordt gekozen.

Toegetreden leden kunnen worden uitgenodigd, maar hebben geen stemrecht.

Art. 12. Bevoegdheden

De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging. In het bijzonder is zij bevoegd voor:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en het ontslag van bestuurders en de vaststelling van hun bezoldiging in de gevallen waarin hen een bezoldiging wordt toegekend;
 3. de benoeming en het ontslag van de commissaris en de vaststelling van zijn/haar bezoldiging;
 4. de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting, alsmede, zo nodig, het instellen van een vordering door de vereniging tegen de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
 6. de ontbinding van de vereniging;
 7. de uitsluiting van een lid;
 8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 9. het doen of aanvaarden van een ‘inbreng om niet’ van een algemeenheid;
 10.  alle andere gevallen waarin de wet of de statuten zulks vereisen.

Art. 13. Oproeping – Gewone algemene vergadering

Alle effectieve leden worden eenmaal per jaar in de eerste helft van het kalenderjaar tot de gewone algemene vergadering opgeroepen. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter en de secretaris, per gewone brief of e-mail ten minste vijftien volle dagen voor de datum van de vergadering. De oproeping vermeldt de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda zoals vastgesteld door de raad van bestuur. Zij wordt ondertekend door de secretaris van de raad van bestuur of, bij gebreke daarvan, door een andere bestuurder.

De raad van bestuur kan iedereen uitnodigen de algemene vergadering geheel of gedeeltelijk als waarnemer of adviseur bij te wonen.
Elk voorstel dat door ten minste een twintigste van de leden is ondertekend, moet op de agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst.

Art. 14. Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen bij besluit van de raad van bestuur. De modaliteiten en termijnen voor de oproeping zijn dezelfde als die voor de gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering moet ook door de raad van bestuur worden bijeengeroepen wanneer ten minste een vijfde van de leden daar schriftelijk om verzoekt. In dit laatste geval roept de raad van bestuur de algemene vergadering bijeen binnen 21 dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk op de veertigste dag na dit verzoek gehouden.

Art. 15. Beraadslaging

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen wanneer de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in de gevallen waarin de wet van 23 maart 2019 een aanwezigheidsquorum en een stemquorum vereist:

 • statutaire wijziging: quorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden – stemquorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden;
 • wijziging van het doel van de VZW: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden – stemquorum van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden;
 • uitsluiting van een lid: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden;
 • ontbinding van de VZW of omvorming tot een vennootschap met sociaal oogmerk: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden – stemquorum van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. De besluiten van deze algemene vergadering zijn geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede algemene vergadering kan ten minste vijftien volle dagen na de eerste algemene vergadering plaatsvinden.
De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan. Bij uitzondering kan worden beraadslaagd over een punt dat niet op de agenda staat, op voorwaarde dat 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en dat 2/3 van hen instemmen met de opneming van dit punt op de agenda, op voorwaarde dat dit punt geen betrekking heeft op een wijziging van de statuten, de ontbinding van de vereniging, de omvorming tot een vennootschap met sociaal oogmerk of de uitsluiting van een lid.

Het punt “Diversen” betreft uitsluitend mededelingen waarover niet hoeft te worden gestemd.

Art. 16. Vertegenwoordiging

Alle effectieve leden hebben een gelijk stemrecht op de algemene vergadering. Elk effectief lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid aan wie hij een schriftelijke volmacht geeft. Elk lid mag slechts over één volmacht beschikken.

Art. 17. Stemming

De besluiten worden genomen met absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten anders bepalen.

Ongeldige stemmen of blanco stemmen alsook onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheden. Wanneer de vergadering daarentegen moet beslissen over een wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de VZW of de omvorming ervan tot een vennootschap met sociaal oogmerk, worden ongeldige stemmen of blanco stemmen alsook onthoudingen beschouwd als negatieve stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

Art. 18. Wijziging van de statuten en ontbinding

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten overeenkomstig de wet van 23 maart 2019.
Elke wijziging van de statuten of elk besluit tot ontbinding moet binnen een maand na de datum ervan worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de “Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad”.

Art. 19. Bekendmaking van de besluiten van de algemene vergadering

De oproepingen en notulen, waarin de beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen, evenals alle boekhoudkundige stukken, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of een andere bestuurder. Zij worden bewaard in een register op de maatschappelijke zetel van de vereniging en kunnen worden geraadpleegd door alle leden en door derden indien zij hun verzoek motiveren en dit door de raad van bestuur wordt aanvaard.

Titel V – Raad van bestuur

Art. 20. Benoeming en minimumaantal bestuurders – Duur van de ambtstermijn

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, benoemd en herroepbaar door de algemene vergadering en gekozen uit de vertegenwoordigers van de effectieve leden van de vereniging.

De leden van de raad van bestuur worden, na een oproep tot kandidaten, benoemd door de algemene vergadering met absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De duur van de ambtstermijn bedraagt twee jaar. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. In geval van een vacature kan een bestuurder door de raad van bestuur voorlopig worden benoemd tot de volgende AV. In dat geval maakt hij/zij het mandaat af van de bestuurder die hij/zij vervangt.

Art. 21. Ontslag – schorsing en intrekking – overlijden

Elke bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen. Hij/zij moet de raad van bestuur schriftelijk van zijn/haar beslissing in kennis stellen. Een bestuurder mag zijn/haar functie echter niet onbeheerd achterlaten. Hij/zij moet er dus op toezien dat zijn/haar ontslag niet ontijdig is en geen schade toebrengt aan de vereniging.
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde door de regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering worden herroepen. De beslissing wordt genomen bij absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en bij geheime stemming. De algemene vergadering hoeft haar beslissing niet te motiveren of te rechtvaardigen. Dezelfde algemene vergadering kan besluiten een bestuurder tijdelijk te schorsen.

De hoedanigheid van bestuurder gaat automatisch verloren door het vertrek van de bestuurder uit de eigen vereniging of door overlijden.

Art. 22. Samenstelling

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Indien hij het nodig acht, kan hij ook een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemen.
Eenzelfde bestuurder kan voor verschillende functies worden benoemd.

Art. 23. Frequentie van de vergaderingen

De raad van bestuur komt bijeen zodra dit nodig is. Hij wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op verzoek van twee bestuurders per e-mail of per post ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering. De oproep moet de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda vermelden. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder of door de vicevoorzitter.

De raad van bestuur kan op zijn vergaderingen iedere persoon uitnodigen wiens aanwezigheid hij noodzakelijk acht, en uitsluitend in een adviserende rol.
Telkens wanneer een lid daarom verzoekt, wordt een geheime stemming gehouden.

Art. 24. Beraadslaging

De raad van bestuur beraadslaagt geldig zodra de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Art. 25. Vertegenwoordiging

Alle bestuurders hebben evenveel stemrecht in de raad van bestuur. Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie hij/zij een schriftelijke volmacht geeft. Elke bestuurder mag slechts over één volmacht beschikken.

Art. 26. Stemming

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij absolute meerderheid (50%+1) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de meerderheden.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

Elke bestuurder die een belang heeft dat tegengesteld is aan dat van de Vereniging, mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming over dit agendapunt.

Art. 27. Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en beheer van de vereniging. De raad van bestuur functioneert op basis van collegialiteit. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, worden door de raad van bestuur uitgeoefend.

Hij kan met name, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle akten en contracten sluiten, alle bankrekeningen openen en beheren, alle roerende en onroerende goederen compromitteren, verwerven, ruilen, verkopen, hypotheken toestaan, leningen aangaan, huurovereenkomsten sluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, afstand doen van alle rechten, de vereniging in rechte vertegenwoordigen, zowel als verdediger als als eiser. Hij kan ook het personeel van de vereniging benoemen en ontslaan.

Art. 28. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen dat bestaat uit 4 tot 7 bestuurders die belast zijn met de ondersteuning van het dagelijks bestuur en met het nemen van snelle beslissingen die niet kunnen wachten op een formele raadpleging van de raad van bestuur.

Art. 29. Delegatie aan het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan een persoon, al dan niet uit de bestuurders, die individueel of in het kader van een dagelijks bestuur optreedt.
De bevoegdheden van de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur zijn beperkt tot handelingen inzake het dagelijks bestuur van de vereniging die bestuurshandelingen mogelijk maken:

 • die de dagelijkse behoeften van de VZW niet overschrijden,
 • die, gezien hun geringe belang en de noodzaak van een snelle oplossing, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De duur van het mandaat van de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, dat gebeurlijk kan worden hernieuwd, wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Wanneer de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, houdt het einde van het mandaat van de bestuurder automatisch het einde van het mandaat van de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur in.
Ter indicatie: het dagelijks bestuur omvat de bevoegdheid om de volgende handelingen te verrichten, mits deze een bedrag van 10.000 euro niet overschrijden, geïndexeerd volgens de ontwikkeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen, per betrokken project, verrichting, besluit of betaling:

 • alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;
 • de dagelijkse correspondentie ondertekenen;
 • alle roerende en onroerende goederen te huren of te verhuren, en alle leasingovereenkomsten te sluiten en daarvoor kwijting te verlenen;
 • alle betalingen verrichten;
 • een overeenkomst sluiten met een onafhankelijke dienstverlener of leverancier van de vereniging, met inbegrip van een kredietinstelling, beleggingsonderneming, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij;
 • het opstellen en aanvaarden van prijsopgaven, het plaatsen en aanvaarden van bestellingen en het sluiten van overeenkomsten betreffende de aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen, met inbegrip van financiële instrumenten;
 • alle ontvangstbewijzen voor aan de vereniging gerichte aangetekende brieven, documenten of pakjes ondertekenen.

De raad van bestuur kan te allen tijde en zonder zich te moeten verantwoorden een einde maken aan de functie die wordt uitgeoefend door de persoon belast met het dagelijks bestuur.

Art. 30. Delegatie aan de vertegenwoordiging

De vereniging kan geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen of in rechte door de voorzitter of een bestuurder die individueel optreedt, die zich tegenover derden niet hoeven te verantwoorden over een voorafgaande beslissing en een volmacht van de raad van bestuur.

Zij kunnen met name de vereniging vertegenwoordigen ten aanzien van elke overheid, administratie of openbare dienst, met inbegrip van de ondertekening van diverse aan de overheid te verstrekken getuigschriften en certificaten, met name op sociaal en fiscaal gebied; de vereniging in rechte vertegenwoordigen, zowel als eiser als als verweerder, en de formaliteiten vervullen voor de neerlegging van stukken ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor publicaties in het Belgisch Staatsblad.
De duur van de ambtstermijn, die kan worden verlengd, wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Het mandaat eindigt automatisch wanneer de persoon die verantwoordelijk is voor de algemene vertegenwoordiging zijn of haar functie als bestuurder verliest.
De raad van bestuur kan te allen tijde en zonder zich te moeten verantwoorden, een einde maken aan het mandaat van de persoon of personen belast met de algemene vertegenwoordiging van de vereniging.

Art. 31. Mandaat en verantwoordelijkheid

De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging hebben uit hoofde van hun functie geen persoonlijke verplichtingen ten aanzien van de verbintenissen van de vereniging en zijn slechts aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat, behoudens buitencontractuele fouten. De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging oefenen hun mandaat kosteloos uit. De bij de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen evenwel worden vergoed.
De vereniging sluit een aansprakelijkheidsverzekering af ter dekking van de bestuurders in de uitoefening van hun mandaat.

Art. 32. Bekendmaking van de besluiten van de raad van bestuur

De oproepingen en de notulen, waarin de besluiten van de raad van bestuur zijn opgenomen, worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Zij worden bewaard in een register op de zetel van de vereniging. De oproepingen en notulen kunnen door alle effectieve leden op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur worden geraadpleegd indien zij hun verzoek verantwoorden. De leden moeten aangeven tot welke documenten zij toegang wensen. De raad van bestuur stelt een datum vast voor de raadpleging van de documenten door de leden. Deze datum wordt vastgesteld binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Art. 33. Publicaties

De akten betreffende de benoeming of beëindiging van de functies van de bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur en de personen bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen, worden binnen dertig dagen na hun datum neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank met het oog op publicatie in de “Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad”.

Titel VI – Diverse bepalingen

Art. 34. Intern reglement

De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement (laatste versie van 7 april 2023) voorleggen aan de algemene vergadering. Dit reglement kan worden gewijzigd door een algemene vergadering die beslist met een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

De federatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beheer van de aangesloten organisaties. Deze behouden hun volledige morele en materiële onafhankelijkheid, onder voorbehoud van de in het huishoudelijk reglement vastgelegde verbintenissen.

Art. 35. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 36. Rekeningen en begrotingen

De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Art. 37. Accountants

De algemene vergadering kan een accountant benoemen, die voor drie jaar wordt benoemd en herkozen kan worden, om de rekeningen van de vereniging te controleren en haar zijn jaarlijks verslag voor te leggen.

Art. 38. Ontbinding van de vereniging

In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering een vereffenaar, bepaalt zijn bevoegdheden en geeft aan welke bestemming aan het nettovermogen van de vereniging moet worden gegeven. Deze bestemming moet geschieden ten gunste van een VZW met een soortgelijk doel als de vereniging.

Elk besluit betreffende de ontbinding, de voorwaarden van de vereffening, de benoeming en de beëindiging van de dienst van de vereffenaar(s), de afronding van de ontbinding en de bestemming van het nettoactief wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de wet van 23 maart 2019.

Art. 39. Resterende bevoegdheden

Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in deze statuten of in de wet van 23 maart 2019 wordt geregeld door de raad van bestuur.

Gedaan te Brussel, 17 mei 2023.

Top Ga naar de inhoud